Học An toàn lao động

Các anh em công nhân tập trung học an toàn lao động trước khi vào làm việc tại công trình Sunwah Pearl

Tin Liên Quan